Priser

BetalningsmetodPris standardPris ungdom 15-18 år*,
studerande och pensionär
Årskort3295 kr2495 kr
Autogiro bundet 1 år299 kr/mån259 kr/mån
Autogiro tillsvidare**399 kr/mån329 kr/mån
Mamma klubben 3 mån bundet
(se mer info under fliken
mamma klubben)
199 kr/mån199 kr/mån
Mamma klubben tillsvidare269 kr/mån269 kr/mån
Engångsträning100 kr100 kr
Gymkort (ej gruppträning)2200 kr1850 kr
Nyckeltagg300 kr300 kr
Borttappat medlemskort50 kr50 kr

*Med målsmans medgivande för 15-17åringar.
**Autogiro tillsvidare har ingen bindningstid
.

Betalning

Betalning görs via faktura, autogiro, kort eller swish. TRIM är även kopplad till epassi. Kassan är ofta obemannad så om du är ny kund ska vi se till att du får ett kort som du vid ankomst drar i terminalen. Är du befintlig kund eller har kvar ett kort sen tidigare kan vi lösa all betalning på distans och uppdatera ditt befintliga kort. Även du som ny kund kan såklart betala allt via distans, men vi ska se till att du får ditt kort och en introduktion också. Självklart kommer du få kvitto precis som vanligt även vid betalning via distans!

För dig som vill köpa en hållbar present till någon så finns även presentkort att köpa med valfri summa. Perfekt att ge bort som ett träningsbidrag till någon.

Vill du endast engångsträna finns QR kod/swishnummer på plats i kassan. Fråga gärna instruktören om du är osäker på hur eller vart du hittar swishkoden. Vill du nyttja friskvårdspengen även för engångsträning bör du kontakta Julia innan du betalar, så ditt namn blir inskrivet på ett digitalt kvitto.

Allmänna medlemsvillkor och ordningsregler

1. Medlemskap & Hälsotillstånd

Medlemskapet är personligt och ger kunden full rättighet att utnyttja TRIMS utvalda träningsutbud. Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på TRIM.

 2. Trivselregler och träningsföreskrifter

Vid besök skall medlemskort registreras vid TRIMS receptionsdisk. Medlem äger icke rätt att bedriva någon form av direkt eller indirekt verksamhet/försäljning av tjänster och produkter på och i anslutning till TRIMS lokaler. Sådan överträdelse betraktas som grovt regelbrott och leder till omedelbar uppsägning i enlighet med punkten 11 nedan. Även ej gott uppträdande och respekt mot personal och kunder i och utanför TRIM anses som grovt regelbrott. Medlem skall även följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av TRIMS personal. Träning får endast utföras i ändamålsenliga idrottskläder.

3. Information, nyheter och prisändringar

Information, nyheter och prisändringar kan ske vid olika tillfällen, medlem kan kontaktas av TRIM för att få aktuell information och senaste nyheter via telefon, sms, e-post eller utnyttjande av annan teknik. Under den första angivna minimiperioden är medlemskapet garderat mot prishöjningar, utom de som beror på ökningar av mervärdesskatt. Därefter kan prishöjning ske för medlemskap som löper tillsvidare om prishöjningen är aktuell.

4. Avtalstid och uppsägningar

Medlemskapet kan vara ett årskort eller ett autogiro och baseras på olika minimiperioder. Aktuell minimiperiod gäller from det datum då ett ordinärt medlemskap startar och en avslutning av medlemskapet kan tidigast utföras, efter angiven minimiperiod. Vid uppsägning av autogiro utan bindningstid eller efter bindningstiden gått ut sker uppsägning senaste 15:e innevarande månad för att säga upp medlemskap för kommande månad. Uppsägning måste ske skriftligen via ex mejl eller sms till TRIM. Vid sjukdomsfall/olycksfall och graviditet kan avtalet frysas (max 6 månader) efter uppvisande av läkarintyg. Max ett (1) frystillfälle/år.

5. Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.”

6. Allmänt om Autogiro

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot. Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

7. Debitering – autogiro

All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen som är den tjugoåttonde (28) varje månad undantaget om den tjugoåttonde (28) infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kontot närmaste bankdagen innan förfallodag. Om täckning saknas och påminnelse skickas till medlem gällande utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle på femtio (50) kronor. Vid utebliven betalning flera månader sänds en faktura ut i december månad med 50 kr påslag för varje månad. TRIM förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning sända ärendet vidare till inkasso.

8. Medlemskort

Medlemskort samt ändring av personfakta.  Om en medlem förlorar sitt medlemskort, eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart, skall detta anmälas till receptionspersonalen som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en kostnad. Medlem skall omgående underrätta TRIM om ändring av medlems namn, adress, telefonnummer, bank, kontonummer mm. Medlemskortet som tillhör TRIM skall återlämnas vid en ev. uppsägning av avtalet.

9. Ansvar för medlemmars ägodelar och olycksfall

 TRIM ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. TRIM ansvarar heller inte för personskador som förorsakats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå.

 10. Obemannat

Medlemmen förbinder sig att följa de regler som gäller vid obemannat och får inte släppa in personer som inte är medlemmar. Detta kan leda till avstängning.

 11. Avstängning och uteslutning av medlem

TRIM förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter. I grova fall av regelbrott, som t ex utlåning av medlemskort till obehöriga, släppa in mer än sig själv vid inpassering sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid.

12. Praktiska ändringar och medlemsregistrering

TRIM förbehåller sig rätten till ändringar i utbud, schema och öppettider. Ingen kompensation utgår till medlemmarna i dessa fall.  De allmänna medlemsvillkoren kan komma att ändras vid behov och meddelas senast 14( fjorton) dagar innan ändring på tillhörande hemsida.  Alla medlemmar registreras i en databas.